Overview

Konkurs Pune

Pozita: Automekanik dhe Autoelektricist

Lokacioni: Fushë Kosovë

Kandidati duhet ti plotësoj këto kritere:

Mosha 23-40 vjeqare

Të këtë mbaruar shkollën e mesme
Të këtë përvoj pune në këtë pozitë së paku 2 vjet
Të këtë njohuri në përdorimin e diagnozave
Të këtë patentë shofer
Të këtë aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë
Të këtë aftësi për të punuar i pavarur
Të këtë aftësi për të shkruar raporte pune

Ju lutem dërgoni CV-në tuaj në ketë email:

info@autollapi.com

Sqarim: Në intervistë i ftojmë vetëm kandidatët të cilët i përzgjedh stafi jonë.