Overview

Përgjegjësitë Kryesore:

•Harton, përkthen dokumente administrative të shoqërisë, në emër dhe për llogari të kësaj të fundit;
•Arshivon dokumentacionin që administron në hardcopy dhe format elektronik (Urdhëresa, Njoftime);
•Mban protokollin hyrës e dalës, të brendshëm e të jashtëm, organizon dokumentacionin në hardcopy në dosjet përkatëse, dhe mban indeks për çdo dosje;
•Kryen printime, fotokopje, skanime të dokumentave, praktikave që dorëzon dhe i dorëzohen;
•Kontrollon kutinë postare, menaxhon, kryen dërgesat postare;
•Menaxhon, shpërndan kancelaritë e zyrës.

Kërkesat për këtë pozicion janë:

•Diplomë Universitare
•Përvojë e mëparshme në pozicione të ngjashme
•Të zotëroj shumë mirë paketën MS Office;
•Të zotëroj shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane
•Të jetë person i besueshëm dhe me aftësi të mira organizative dhe bashkëpunuese;
•Të dijë të ruajë konfidencialitetin dhe të ketë etikë të lartë profesionale;
•Preferohet grup mosha 25-30 vjeç.

Pozicioni: Asistente Administrative;
Vendndodhja:Tiranë;
Kontrata: Sipas Kodit të Punës;

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj ME FOTO duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mailit:
info@arlisndertim.al nr.tel 0697007777